top of page

Zemes mērniecība un Topogrāfijas

Piedāvājam visa veida mērniecības pakalpojumus Latvijas teritorijā. Mūsu pieredzējušie speciālisti nokonsultēs, veiks mērniecības darbus un sagatavos plānus.


Atrisināsim vissarežģītākās situācijas un palīdzēsim sakārtot Jūsu īpašumu! 

Screenshot 2017-05-28 11.21.00.png
Zemes mērniecība: Welcome

Topogrāfiskā uzmērīšana

Lai īstenotu jebkāda veida būvniecību, pirms projektēšanas nepieciešams attiecīgās teritorijas topogrāfiskais plāns, jeb topogrāfija, ko nosaka attiecīgā pašvaldība ar nepieciešamās detalizācijas pakāpi. Pasūtot topogrāfisko plānu (jeb topogrāfija) ar pazemes komunikācijām, klients kā gala produktu saņem plānu ar detālu virszemes uzmērījumu un pazemes komunikācijām. Topografija ir saskaņota ar komunikāciju turētājiem un reģistrēta pašvaldības datu uzturētāja datu bāzē.

Top.jpg

Zemes robežu uzmērīšana (kadastrālā uzmērīšana)

Zemes īpašumu robežu instrumentāla uzmērīšana un robežu, situācijas un apgrūtinājumu plānu izgatavošana īpašuma tiesību reģistrēšanai zemesgrāmatā vai jebkuriem citiem pasūtītāja mērķiem saskaņā ar tehniskajiem noteikumiem. Zemes vienības daļas (nomas) plānu izgatavošana. Zemes lietošanas kārtības plānu izgatavošana kopīpašniekiem. Jaunu zemes īpašumu situācijas plānu izgatavošana un aktualizācija īpašumiem, kuros ir mainījusies situācija dabā (uzbūvētas vai nojauktas ēkas, mainījušies zemes lietošanas veidi un citas izmaiņas). Apgrūtinājumu plānu aktualizācija (zemesgabalā izbūvētas komunikācijas, teritorijas plānojumā noteiktas aizsargjoslas).

Screenshot-2015-12-07-20.51.28.png

Izpildmērījumi

Inženierkomunikāciju (elektrības un sakaru kabeļu, ūdens un gāzes vadu, kanalizācijas, u.c.) un būvju uzmērīšana pēc to izbūves un atbilstošu izpildshēmu izgatavošana.

izpildmerijumi.png

Būvasu nospraušana

Ēku un būvju asu nospraušana, atbilstošas dokumentācijas sagatavošana. Būvasu nospraušana tiek veikta atbilstoši izstrādātajam būves projektam.

Nospr_buve.jpg

Zemes ierīcības projektu izstrāde

Zemes ierīcības projektu izstrādā zemesgrāmatā ierakstītiem īpašumiem. Zemes ierīcības izstrāde, lai uzlabotu nekustamā īpašuma izmantošanas iespējas saskaņā ar pašvaldības teritorijas plānojumu un nekustamā īpašuma veidošanas noteikumiem.

ZIP.jpg
Zemes mērniecība: Services
bottom of page